• اخبار

حقوق واقعی زنان و کودکان!

دادخواست، ت 1275 – 20

دادخواست، ت 112 – 20

تهدید جانی، برچسب تجاوز، تهمت، هتک هرمت!

دادگستری لَنگرود – گیلان!

HD Ö568-18

مصادرۀ اموال!

شخصا مسئول!

جریمه نقدی T 11352-17!

واردات جنگ فرقه ای!

مصادرۀ اموال!

سیاستمداران در سوئد پروژۀ هویت زدایی کودکان مسلمان را دنبال میکنند همان کودکانی که طبق کنواسیون حقوق کودکان حق داشتن هویت خود را طبق آرتیکل 8 پاراگراف 1 و پاراگراف 2 سیاستمداران موظف به دفاع از آن هستند.

کتاب هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد به تفصیل در مورد چگونگی اجرای این پرونده توسط حلقۀ داخلی و حلقۀ خارجی اعمال فشار و خفقان توضیح میدهد.

سازمان مصادرۀ اموال یکی از سازمانهای دولتی حلقۀ خارجی میباشد که شهروندان سرکش را از بابت مالی مجبور به سکوت و فرمانبرداری میکند.

من حالا یک حکم در اینمورد دارم “بدون اینکه” حق رفتن به دادگاه را داشته باشم! بله، حکم در سوئد بدون حق دادگاه!

این حکم بدون دادگاه، کارفرما را مجبور میکند که بیشتر از 404 کرون روزانه به من ندهد که حتی مبلغ اجارۀ خانه ام نیست.

حالا برق و چیزهای دیگر بماند. جالب میشود که زیر یک شمع رومانتیک یک خانۀ تاریک، سرد و بی روح را به جهانیان نشان بدهم، خانه ای که دولت سوئد برای به زانو درآوردن یک نویسنده برقش را هم !قانونی! قطع میکند.

من از سال 1989 در سوئد مالیات پرداخته ام، تو چند سالت میباشد؟

من حالا حتی بودجۀ خرید “دارو” برای خود ندارم! دعا کنید که مریض نشوم.

Warning: Undefined variable $footer_widget_setting in /customers/9/e/4/kimyana.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold451/footer.php on line 203