برای این کتابهای منتشر شده در سوئد (حکم دادگاه) فرزندان من از ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶ توسط دولت سوئد گروگان گرفته شده اند.

من دخترانم را از تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶ ندیده ام. فرزندان من در سوئد حتی مجاز به تماس با من نیستند.

جستجو به دنبال کودکان ربوده شدۀ من توسط دولت سوئد مرا به سیاستمداران، کارمندان و اشخاصی کشاند که چگونگی و دلیل دولت سوئد بر جدایی کودکان مسلمان از ریشۀ خانوادگی، دینی فرهنگی خود را فاش کردند. البته همانطور که در کتابها توضیح داده ام این افراد نیز اهداف خود را دنبال می کردند.

بعنوان یک خوانندۀ سوئدی شما میتوانید جنبۀ اقتصادی این پرونده را در نظر بگیرید که بیشتر از یک میلیون کرون برای مالیات دهندگان خرج برداشته است. ولی من و دیگر والدین مسلمان در سوئد رنج و درد کودکانمان را در نظر داریم که تمامی عمر همراهشان خواهد بود.

نیاز و ضرورت برگرداندن فرزندان مسلمان از باور دینی فرهنگی خود را سیاستمداران و کارگذاران سوئدی در سیستم رفاهی انسانی این کشور ادعا میکنند ولی پشت صحنه صحبت از مصرفگرائی و دوری از تعصب دینی فرهنگی بچه های مسلمان متولد در سوئد میباشد.

تا به حال 2 کتاب از من در سوئد به ثبت و چاپ رسیده که شما میتوانید آنرا به صورت رایگان در رایانه خود ظبط کنید.

  • هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد                                            ISBN 978-91-984136-0-1
  • سوئد یها احمق هستند، به نقل از لنگرودی زن ایرانی                         ISBN 978-91-984136-1-8

ترجمه این کتابها طی سال آینده به فارسی و زبانهای دیگر نیز در دسترس می باشد.

این کتابها را تقدیم به فرزندانم سیّده کیمیّا موسوی و سیّده کیّانا موسوی میکنم که قربانی به اروپا آمدن خانوادۀ مادری خود شده اند.

شرم بر خانوادۀ اصفهانی زاده سخیف لنگرودی، نیّری فلاح از لنگرود، خان عموئی از کومله، پورشریف و خجسته از املش که از معصومیّت 2 بچۀ خردسال برای رسیدن به اروپا سوء استفاده می کنند.