• فایلهای تصویری

جایزۀ نوبل!

سفارت عربستان در سوئد!

اسلحه مقابل نامه در سوئد!

اسلحه مقابل نامه در سوئد!

هر جرمی زایدۀ داستانی است. جنایت حقوق بشر در سوئد توسط چند صفحه توضیح داده شده، واقعیت روزانۀ مسلمانان در سوئد.

دولت سوئد (سیاستمداران) طبق قوانین کشوری و تعهدات بین المللی موظف به دفاع از قوم و افرادی میباشند که از طرف مقامات دولتی کودکانشان بخاطر دین و پیشینۀ قومی ربوده میشوند.

این داستان (جنایت) در مورد آزار و اذیت دینی، سلب آزادی بیان و همچنین سلب آزادی نشر است و وزیر فرهنگ موظف به پیگیری خلافهای حقوق کودکان و حقوق بشر میباشد.

وزیر فرهنگ بخاطر نام خوب سوئد حق جا خالی دادن را ندارد و باید طبق قوانین به آزار و اذیت مسلمانان توسط ادارات دولتی رسیدگی کند.

امتناع (اسلحه مقابل نامه) و سرپیچی از روند قانونی این پرونده یک مدرک دیگری برای نقض حقوق کودکان و حقوق بشر در سوئد میباشد.

آزار و اذیت مسلمانان در سوئد جزئی از زندگی روزانۀ مسلمانان در سوئد شده است.