• اخبار

حقوق واقعی زنان و کودکان!

دادخواست، ت 1275 – 20

دادخواست، ت 112 – 20

تهدید جانی، برچسب تجاوز، تهمت، هتک هرمت!

دادگستری لَنگرود – گیلان!

HD Ö568-18

مصادرۀ اموال!

شخصا مسئول!

جریمه نقدی T 11352-17!

واردات جنگ فرقه ای!

تهدید جانی، برچسب تجاوز، تهمت، هتک حرمت

دادخواست

خواهان

سیّد عیسی موسوی

خوانده

در توئیت خود را “تام” میخواند با شناسۀ @2good4u__

جرم

تهدید جانی، برچسب تجاوز، تهمت، هتک حرمت. نیاز به تکمیل دارد.

توضیحات

پس از تاریخ 2016.09.14 فرزندان من بخاطر نهادینه بودن نفرت دولتی علیه مسلمانان ربوده شده اند.

پس از تاریخ 2016.09.27 طبق حکم دادگاه، فرزندانم گروگان کتابهایم هستند که در این رابطه به اثبات و تحریر رسانده ام.

نوشته ها و طرحهای من در رسانه های اجتماعی موجب نفرت و تهدید افرادی است که مخالف تساوی شهروندان در مقابل قوانین کیفری و اساسی در سوئد بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، فرهنگ، دین و امثالهم هستند.

شخص نامبرده آشکارا به من مهر تجاوز به زنان سفید پوست را زده است. اینگونه برچسبها در نظر جوانانی که چیزی بغیر از قدرت “سفید” در مقابل مسلمانان نمی دانند، خطری جدی برای جان من است.

تلاش من برای حقوق مساوی شهروندان در جامعۀ سوئد بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، فرهنگ، دین و امثالهم و همچنین مبارزۀ من مقابل فساد نظام یافتۀ اداری برعلیه مسلمانان، یکی از آنان پلیس سوئد، انتظار اینرا ندارم که به مانند لارش ویلکس (نقاش کاریکاتور پیامبر مسلمانان به بدترین وجه آن) از من محافظت شود، ولی من خود را نسبت به جامعۀ سوئد و آیندگان موظف می دانم که نفرت علیه مسلمانان و همچنین دیکتاتور در زمان حال سوئد را برای تاریخ نگاران و محققین بدینوسیله به ثبت برسانم.

یکبار دیگر مینویسم که؛ اعتیاد ندارم، مشروب نمیخورم، کاملاً سالم هستم طبق پروندۀ پزشکی من، هیچگونه معاشرتی با خلاف کاران ندارم حتی دست راستی ها. بنابراین روزی که در خیابان باز به قتل ریسدم، میبایستی این هنر را نزد پلیس سوئد کنکاو کرد.

استکهلم 27 آگوست 2019

سیّد عیسی موسوی