• فایلهای تصویری

جایزۀ نوبل!

سفارت عربستان در سوئد!

اسلحه مقابل نامه در سوئد!

کشور جایزه های نوبل!

کشوری که جایزۀ نوبل در زمینۀ نویسندگی و صلح، به نویسندگان شاخص در دنیا اهداء میکند، خود کودکان نویسندۀ سوئدی را برای کتابهای پدرشان به گروگان می برد.

کتاب مستند، در مورد واقعیت پروژۀ “هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد”!