شکنجۀ ابریشمی در سوئد

هم اکنون بصورت رایگان

2 + 0 = ?

هویت زدایی کودکان مسلمان در سوئد

هم اکنون بصورت رایگان

0 + 3 = ?

سوئدیها احمق هستند به نقل از لَنگرودی، زن ایرانی!

هم اکنون بصورت رایگان

3 + 1 = ?

ترور بدلیل …

هم اکنون بصورت رایگان