• فایل های صوتی

با وجود به رسمییت شناختن!

دادگاه امتناع به دریافت این مدرک دارد!

دادگاه امتناع به دریافت این مدرک دارد!

دادگاه امتناع به دریافت این مدرک دارد!

فایل صوتی را با نقل قول زیر مقایسه کنید، سپس متوجه خواهید شد که به چه دلیلی دادگاه از تقبل این فایل صوتی بعنوان مدرک امتناع می ورزد.

خودتان قضاوت کنید: “در جریان تحقیقات در مکالمه با پدر بر محور نیاز های بچه ها مشکل وجود دارد.”

از کارشناسان معتبر پلیس دعوت به شناسایی اصل بودن این فایل صوتی را دارم.

سه جلسه، سه ساعت فایل صوتی فقط در مورد نیاز کودکانم صحبت کردن، اُزگل نیلسون را مجبور به گفته های ظبط

شده کرد ولی مدرک دروغین به دادگاه فرستاد.