تهدید جانی، برچسب تجاوز، تهمت، هتک هرمت!

HD Ö568-18

مصادرۀ اموال!

شخصا مسئول!

جریمه نقدی T 11352-17!

واردات جنگ فرقه ای!