• اخبار

حقوق واقعی زنان و کودکان!

دادخواست، ت 1275 – 20

دادخواست، ت 112 – 20

تهدید جانی، برچسب تجاوز، تهمت، هتک هرمت!

دادگستری لَنگرود – گیلان!

HD Ö568-18

مصادرۀ اموال!

شخصا مسئول!

جریمه نقدی T 11352-17!

واردات جنگ فرقه ای!

HD-o568-18

طبق اظهارات سوئد، دگراندیشان در چین حق وکیل ندارند.

طبق اظهارات سوئد، دگراندیشان در عربستان سعودی اجازۀ ملاقات فرزندان خود را ندارند.

در حالی که من در سوئد طبق حکم دادگاه بدون حق وکیل اجازۀ دیدن فرزندانم را ندارم.

بله، سوئد!

من تقاضا دارم حق وکیل قبل از تشکیل دادگاه در سوئد به من داده شود!