• Digniteter

Jäv/Domare

Mål T 11 352 – 17 umgänge, ska omprovas enligt 4 kap. 13 § rättegångsbalken, Jäv.

Ett och ett halvt år senare kom sanningen fram under sanningsförsäkran (ED) 2017-12-13 i ärende T 11352 – 17 att allt övergrepp på mina barn och mig grundades på lögner- förtal och ärekränkning.

Erkännandet under sanningsförsäkran är ett bevis på att mina barn utsattes för övergrepp, olovligen fördes bort och fortfarande hålls kvar samt förnekas nära och god kontakt med mig, alltså det motsatta av vad som står i 6 kap. 2a § föräldrabalken, vilket domaren Marie-Louise Ollén har angett i sitt domskäl.

I och med domen har domaren Marie-Louise Ollén negligerat brott (Bilaga.1) enligt brottsbalken samt föräldrabalken, till fördel för en underordnad domare/kollega.

Erkännandet under ED nu, vittnens erkännande (2017-04-27 mål T 12484–17), alla utredningar till min fördel, och inte minst barnens upprepande vilja att träffa mig, talar klarspråk att det aldrig har funnits skäl att kidnappa mina barn dess mindre finns det skäl att reglera umgänge.

Domaren Marie-Louise Ollén istället att tillämpa 15 kap. 9 § – 20 kap. 1 § samt 23 kap. 6 § enligt brottsbalken och inte minst 6 kap. 2a § föräldrabalken, har valt att kidnappning av mina barn ska pågå utan att ta hänsyn till två barns värnlösa ställning förorsakat av ett rasistiskt myndighetsklimat riktad mot muslimer och en lögnare till mor, till fördel för en underordnad domare/kollega.

Av allt att döma ett obehindrat umgänge skulle skada en underordnad domare/kollega, då hade underordnad domare/kollega sedan tidigare begått brott mot grundlagen. Kollegan hade som skäl för sitt beslut icke umgänge angett; citat:
”Isa har i närtid publicerat två böcker … tillgängliga på internet … bl.a. skickat mail till tingsrätten, till olika myndigheter och till nyhetsredaktioner …”.

I och med detta citat har underordnad domare/kollega, i brist på objektivitet i ärendet, begått brott mot grundlagen (Bilaga.2), vilket orsakade förlängd mänsklig lidande av två hjälplösa barn, därför var det angeläget att fortsätta som om inget hade hänt.

Betraktande hur allvarligt brott underordnad domare/kollega hade gjort sig skyldig till, ignorerade domaren Marie-Louise Ollén i sin tur de brott jag och mina barn är utsatt för sedan 2016-09-14 enligt bilaga.1, därför är det viktigt att prova om målet.

Efter omständigheterna ska målet ses som kidnappning därmed angeläget att påskynda ärendet så att mina barn befrias ur ett påtvingat liv.

Stockholm den 19 januari 2018

Seyed Isa Musavi

 

Bilaga.1

1) I och med erkännande under sanningsförsäkran (2017-12-13) har svarande erkänt brott enligt nedan:
a) Föräldrabalken
i) 6 kap. 1 § Kränkande behandling
ii) 6 kap. 2a § Olovlig fördes bort, hålls kvar, inga nära kontakt med mig. Det står även registrerad att barnen inte ville gå med mamma samt utryckt sin vilja att träffa mig sedan dag 1.

b) Brottsbalken
i) 4 kap. 1 § Människorov
ii) 5 kap. 2 § Grovt förtal
iii) 7 kap. 3 §
iv) 7 kap. 4 §
v) 15 kap. 5 § Falskt åtal
vi) 15 kap. 6 § Falsk angivelse
vii) 15 kap. 7 § Falsk tillgivelse HUF 2017-04-27 mål T 12484 – 16, framställdes jag som svartsjuk, kontrollerande man/far vilket domare i målet tog till fasta som ”kontrollerande man!”.
viii) 23 kap. 1 § Fullbordat brott
ix) 23 kap. 2 § S.2 Sammanställde skrift/tal om brott

2) I och med erkännande under sanningsförsäkran har advokaten medveten begått brott enligt nedan:
a) Brottsbalken
i) 15 kap. 9 § Underlåtenhet att avvärja rättsfel.
ii) 15 kap. 7 § Falsk tillgivelse
iii) 15 kap. 8 § Bevisförvanskning
iv) 15 kap. 10 § Osann försäkran
v) 15 kap. 11 § Osann intygande
vi) 23 kap. 2 § S.2 Sammanställde skrift/tal om brott
vii) 23 kap. 6 §
viii) 23 kap. 7 §

3) Förfalskningsbrott av myndigheter
a) Polisen 15 kap. 1 §
Med uppsåt att oskyldig skulle fällas för att slippa begångna brott av poliser
15 kap. 9 §
Det kom till deras kännedom att motparten ljög

b) Socialen i Enskede
i) Barnutredarna 15 kap. 1 §
Med uppsåt att oskyldig skulle fällas för att slippa begångna brott
15 kap. 9 §
Det kom i deras kännedom att motparten ljög

ii) Enheten våld i när relation 15 kap. 1 §
Med uppsåt att oskyldig skulle fällas för att slippa begångna brott
15 kap. 9 §
Det kom till deras kännedom att motparten ljög

c) Kuratorer i skyddade boenden
i) 15 kap. 1 § Intygade mammas ord som barnens
ii) 15 kap. 9 § Det kom till deras kännedom att motparten ljög

Bilaga.2

Underordnad domare (Daniel Eriksson), kollega till domaren Marie-Louise Ollén nekade mig och mina barn umgänge för:
”Isa har i närtid publicerat två böcker … tillgängliga på internet … bl.a. skickat mail till tingsrätten, till olika myndigheter och till nyhetsredaktioner …”, vilket ligger i strid med två grundlagsförskrifter utav fyra.

a) Tryckfrihetsförordning 1 kap. 1 § första stycket ” … meddelade till skydd för
enskild rätt och allmän säkerhet, i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst.”

1 kap. 1 § andra stycket ”Det skall också stå envar fritt att
meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift …”
1 kap. 1 § tredje stycket ” … skall envar äga rätt att … anskaffa uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för att offentliggöra dem i tryckt skrift …”
1 kap. 2 § andra stycket ”Ej heller vare tillåtet för myndighet eller annat allmänt organ att på grund av skrifts innehåll, genom åtgärd som icke äger stöd i denna förordning, hindra … spridning bland allmänheten.”

b) Yttrandefrihetsgrundlag 1 kap. 1 § första stycket ” Varje svensk medborgare är
gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag … offentliga uppspelningar ur en databas … och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.”

1 kap. 1 § andra stycket ” Yttrandefriheten enligt denna
grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras …”
1 kap. 2 § ” Varje svensk medborgare är tillförsäkrad
rätt att till författare … lämna uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande … Han har också rätt att anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst för sådant uppgiftslämnande eller offentliggörande. I dessa rättigheter får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.”

DIGNITETER

Talman/Urban Ahlin

Chefsåklagare/Mats Ericsson

Advokat / Mia Joleby

Domare / Anders E Larsson