• Nyheter

ANSÖKAN OM STÄMNING (Umgänge)

Kärande

Seyed Isa Musavi

Adress som ovan

Svarande

Den Svenska Staaten genom Langroudi

Adressen är hemlig!

Yrkande

Med stöd av Barnkonventionen (BK), yrkar jag att tingsrätten med omedelbar verkan fortsätter mina, Seyed Isa Musavi (660911 –), kidnappade- gisslantagna barn Kimiya Musavi (080209 –) och Kiyana Musavi (091016 –) på fri fot.

Rätt till villkorslös hemåtervändande.

Vidare hemställs att tingsrätten beviljar mig offentlig försvarare med biträdesförordnande.

Då den svenska staten olagligen konfiskerar mina medel som författare, samt ingen advokat vågar ta sig an målet, vill jag att tingsrätten förordnar offentlig försvarare. Mitt förslag är advokaten Leif Silbersky, ty detta är ett brottsmål, kidnappade barn, gisslan för faderns skrivna facklitteraturer.

Jag yrkar på en officiellt beslut om rätten till advokat.

Grund

BK                       Artikel 2 §2 ”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av … bestraffning på grund av föräldrars, … uttryckta åsikter …” (Bilaga. 1)

BK                       Artikel 2 §1 ” Konventionsstaterna skall tillförsäkra varje barn utan åtskillnad av något slag, oavsett … föräldrars … politiska … eller ställning i övrigt” (Bilaga. 2)

BK                       Artikel 11 §1 ”Bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn” (Bilaga. 3 – 4 – 5) samt Bilaga.1.

BK                       Artikel 14 §2 ”Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling, ge barnet ledning då det utövar sin rätt” (Bilaga. 6)

BK                       Artikel 16 §1 ”inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripande i sitt privat- och familjeliv” (Bilaga. 7 – 8 – 9), med hänsyn till Bilaga.3.

BK                       Artikel 16 §2 ”Barnen har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp

BK                       Artikel 9 §1 ”säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja” (Bilaga. 10 – 11 – 12)

BK                       Artikel 19 §1 ”Skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel” (Bilaga. 13)

BK                       Artikel 37.a ”inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning” (Bilaga. 14)

BK                       Artikel 37.c ”Varje frihetsberövat barn skall behandlas humant och med respekt för människans inneboende värdighet.

BK                       Artikel 37.d ”Varje frihetsberövad barn skall ha rätt att snarast får lagligheten i sitt frihetsberövande prövad av en domstol … oberoende och opartisk … rätt till snabbt beslut i saken

Omständigheter

Nu är det utom rimlig tvivel att den svenska staten genom domslut har förhindrat umgänge med mina barn sedan 2017.09.27 för skrivna facklitteraturer samt skickad brev till myndigheter och nyhetsredaktionen.

Gisslantagning av en författares barn är avskyvärt i hela världen men bevisligen inte i Sverige! I Sverige beordras en författare genom dom att ”ta ett steg tillbaka” lägga ner pennan, rätta sig i ledet för att uppfattas ”konstruktiv”, den handling den svenska staten förväntar sig av sina författare. Annars betalar författaren i Sverige med gisslantagna barn som det framgår av alla underlag, om författaren- konstnären inte heter Lars Vilks eller Salman Rushdie förstås!

Mer tyranniskt är det faktum att mina små flickebarn utsattes för fysisk tortyr i svenskt förvar 2016, för det deras far har skrivit! Mina barn är fortfarande utsatt för tortyr, omänsklig och förnedrande behandling, kroppslig bestraffning, behandlas inhumant och är utsatta för ständig mentalt lidande, då barnen tvingades bort från far sin medan barnens längtan att återse sin far nekas dagligen, allt lidande för pappas sociala ansvarstagande i Sverige.

Det faktum att barnen tvingades bort ifrån pappa, författaren, mot barnens vilja, gjort gisslantagningen ännu mer avskyvärt. Att längtan till pappa besvarades med total isolation av två små flickebarn från deras rättigheter, pappa, gosedjur barnen lekte och sov med, vänner barnen hade vuxit upp med samt den invanda miljön.

Denna domslut, att för skrivna facklitteraturer samt mejl till myndigheter och nyhetsredaktioner inte få umgås med sina barn, ligger i direkt kontrast med bestämmelserna i Barnkonventionen nämnd ovan, därmed konventionsstaternas skyldighet genom; ”artikel 2.2 Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av … bestraffning på grund av föräldrars, … uttryckta åsikter …” ”artikel 11.1 Bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn” samt ”artikel 16.2 Barnen har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp

Månader före kidnappningen av mina barn, anmälde jag barnens mor för falska ryktesspridning då hennes bror ”doktoranden” Sakhife Langroudi inte fick komma hem till oss för besök.

Med allt i backspegel, för en opartisk individ bör denna information betyda; hennes bror var mer viktig för henne än de barn hon gav liv till, i sin egen mage i hela nio månader. Barnen har, bortom allt rimlig tvivel, utnyttjats som slagträ, en instrument att hämnas förnedringen i ”Iran”! (Bilaga.15)

Förvarning om en mytoman, en opportunist fanns förre kidnappning av mina barn, men ignorerades! Varför?

Förtal, ärekränkning, ryktesspridning         2016.05.18                                   5000 – K 58 25 03 – 16

(2016.05.27 Rättelse)

Överhängande risk att föra bort barn          2016.07.29                                   5000 – K 91 60 04 – 16

Bortom allt rimlig tvivel är mina barn frihetsberövad- sedan gisslantagen för skrivna facklitteraturer, därmed den svenska statens skyldighet genom artikel 37.d i Barnkonventionen att ”Varje frihetsberövad barn skall ha rätt att snarast får lagligheten i sitt frihetsberövande prövad av en domstol … oberoende och opartisk … rätt till snabbt beslut i saken

Stockholm den 26 januari 2020

Seyed Isa Musavi

Bilagor 1 – 15

26 sidor

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!