• Nyheter

Brott mot barnkonvention!

Konvention om barnets rättigheter antagen den 20 november 1989

Nedannämnda punkter har varit aktuellt i mitt fall. Hela konventionen kan ni förslagsvis läsa i denna länk http://www.manskligarattigheter.se/Media/Get/538/ladda-ner-dokument-pdf

Artikel 16

1. ”Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv

Efter alla utredningar om MISSTANKAR som slutade till min fördel, är barnen fortfarande kidnappade från mig!? Tala om godtycklig och olagligheter.

  1. Barnen har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp

Två facklitteraturer är skriven för detta fall www.kimyana.se

  • ”Tvångskonvertering av muslimska barn i Sverige”
  • ”Svensken är dum, enligt Langroudi iransk kvinna” en manual för muslimska kvinnor som vill fejka till sig, därmed missbruka den trygghets system vi har byggt för utsatta kvinnor.

Artikel 9

1. ”Säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja

Lärare intygar: ”X” satte sig på golvet, grät ville inte gå med mamma

Ljud- och bildupptagning: ”Y” sa ordagrant Jag vill sova hos pappa ikväll.

Kuratorer intygar: Barnen längtar efter att träffa pappa.

  1. Konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skilt från den ena föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna

Det enda upplysning jag har fått av en anonym sändare sedan 2016-12-23, då det inte finns underskrift i många av de är att ”X och Y mår bra

  1. Åtskiljande en stat tagit initiativet till frihetsberövande gentemot den ena av föräldrar skall ge föräldrarna, barnet väsentlig upplysning om den frånvarande familjemedlem

Mina barn kidnappades 2016-09-14; JAG VET INTE ENS OM MINA BARN ÄR VID LIV, INTE HELLER VET BARNEN OM JAG LEVER. ”X och Y mår bra” är allt än väsentlig. Upp till bevis.

Artikel 18

1. ”Konventionsstaterna skall säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall för dem (föräldrarna) komma i främsta rummet

Kidnappning av mina barn för grundlösa, ärekränkande MISSTANKAR, ligger i det raka motsatsen.

Artikel 19

1. ”Skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel

Enligt polisens utredning (förmodligen av barnpsykologer) var mina barn misshandlad i den kvinnohem mina barn var tvingad till. Händelsen och misstänkta personer som hade anledning att utsätta mina barn till fysiskt och psykiskt våld är anmäld.

Ytterligare enligt hemligstämplat ärende hos Södertörns Tingsrätt B 4989–17 samt Svea Hovrätt Ö 6980–17 jag är FRIKÄND från alla MISSTANKAR.

Artikel 36        ”Konventionsstaterna skall skydda barnet mot alla andra former av utnyttjande som kan skada barnet i något avseende

Mina barn har varit ett verktyg för att komma åt mina politiska aktiviteter mot förtryck av muslimska minoritet i Sverige.

Studera facklitteraturen ”Tvångskonvertering av muslimska barn i Sverige”. www.kimyana.se

Artikel 8

1. ”Konventionsstaterna åtar sig att respektera barnets rätt att behålla sin identitet, innefattande namn och släktförhållanden

  1. Om ett barn olagligt berövas en del eller hela sin identitet, skall konventionsstaterna ge lämpligt bistånd och skydd i syfte att snabbt återupprätta barnets identitet

Artikel 2

1. ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra varje barn utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars ras, hudfärg, kön, språk, religionpolitiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt

  1. Konventionsstaterna skall säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrarsställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro

Artikel 3

1. ”Vid alla åtgärder som rör barn, skall barnets bästa komma i främsta rummet

Med bevis i hand, kan någon påstå att mina barns och andra barns bästa med muslimsk bakgrund är i främsta rummet i Sverige?

Artikel 6

1. ”Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet

Mina barn tvingades följa sin mor enligt lärare intyg och ljud- och bildupptagning. Inneboende rätt till livets glädje försöker Sverige medvetet slockna hos muslimska barn.

Mina barn förhindras fortfarande att träffa pappa, den förälder som enligt kuratorernas intyg ”barnen längtade efter att träffa pappa” och inte minst skolintyg ”barnen ville inte följa med mamma”

Artikel 11        1. ”Bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn

Artikel 14

1.”Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet

  1. Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt

Artikel 37

Konventionsstaterna skall säkerställa att

(a)    inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Mina barn är berövad sin rätt till att träffa den förälder de inte ville lämna enligt skolintyg m.m.

(b)    inget barn får olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet.

Staten Sverige har trots alla möjliga verktyg till sin förfogande inte kunnat skrapa fram bevis trots hot, gisslantagning av barn, fabricering av bevis m.m.

(c)    varje frihetsberövat barn skall behandlas humant och med respekt för människans inneboende värdighet. Särskilt skall varje frihetsberövat barn ha rätt att hålla kontakt med sin familj genom brevväxling och besök.

Kan Staten Sverige bevisa att ha gjort det?

(d) varje frihetsberövat barn skall ha rätt att snarast få lagligheten i sitt frihetsberövande prövad av en domstol eller annan behörig, oberoende och opartisk myndighet samt rätt till ett snabbt beslut i saken.

Två facklitteraturer baserad på dokumenterad bevis talar om beroende och partiskt system som förhalar övergrepp av barn med annan etnisk bakgrund än den svenska.

Paragraf (d) är specifik kränkt i Sverige för muslimska barn, då tingsrätten blundar för lagbrott enligt brottsbalken, det exemplet har jag varit tydligt med min anmälan mot domaren Anders E Larsson. Maria Joleby har oskäligt dragit på tiden, vilket hon fortsätter med, tvärtemot konventionens påpekande om Snabbt beslut i saken.

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!