• Nyheter

ANSÖKAN OM STÄMNING!

Vårdnad

Kärande

Seyed Isa Musavi

Adress som ovan

Svarande

Den Svenska Staaten (Langroudi)

Adressen är hemlig!

Yrkande

Barnkonvention (BK)             Artikel 16 §1 ”inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripande i sitt privat- och familjeliv

Barnkonvention (BK)             Artikel 16 §2 ”barnen har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp

 

Med stöd av BK, yrkar jag att tingsrätten tillerkänner mig, Seyed Isa Musavi, ensam vårdnad om Kimiya Musavi och Kiyana Musavi då barnen Är utsatt för båda olagliga och ondtyckliga intrång i sitt privat och familjeliv mot barnens vilja.

Yrkandet framställs jämväl interimistiskt.

Vidare hemställs att tingsrätten beviljar mig offentlig försvarare med biträdesförordnande.

Då den svenska staaten (Langroudi) olagligen konfiskerar mina medel som författare, samt ingen advokat vågar ta sig an målet, vill jag att tingsrätten förordnar offentlig försvarare. Mitt förslag är advokaten …, ty detta är ett brottsmål, kidnappade barn, gisslan för faderns skrivna facklitteraturer. Underlag presenteras.

Grund

BK Artikel 9 §1 åläggs tingsrätten att ”Säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja”.

Det är nu bevisad att barnen Är kidnappad mot barnens vilja (Bilaga.1 samt Bilaga.2 USB ) trots dom om gemensam vårdnad (Bilaga.3) för inga orsak som helst än den svenska staatens (Langroudi) medvetna lögner (Bilaga.4 – 5).

Denna grundlösa, rent brottsliga (Bilaga.6 – 7) ingripande i barnets privat- och familjeliv, var genomskådad av rådman Gustaf Lindstedt så tidigt som 2016.12.13 (Bilaga.8)

De misstankar om våld mot barnen som har kommit fram efter parternas separation saknar objektivt stöd. Utredningen talar dock för att Isa Musavi inte har använt aga som en uppfostringsmetod, vilket framgår särskilt i uttalanden från den skola där barnen tidigare gick (Bilaga.9)”.

Det är förenligt med barnens bästa, att Jag anförtros enskild vårdnad om barnen. Jag är lämplig som vårdnadshavare ty den svenska staaten (Langroudi) har sedan 2016.09.14 utan stöd i lagen, annat än hat mot muslimer, isolerat mina barn från mig fullkomligt och obeskrivligt grovt saboterat relationen mellan mig och mina barn sedan 2016.

Det görs därtill gällande att den svenska staaten (Langroudi) är olämplig som vårdnadshavare då det finns onekliga bevis att den svenska staaten (Langroudi) har utsatt barnen för såväl fysisk (Bilaga.10) som psykisk misshandel (Bilaga.11 – 12) sedan den svenska staaten (Langroudi) frihetsberövat mina barn mot barnens vilja 2016.09.14.

Den svenska staaten (Langroudi) har till och med förhindrat barnens skolgång i hela tre månader (Bilaga.13). Den svenska staaten (Langroudi) ut av alla visste ju själv att hon ljög om precis allt! Varför förhindra mina barn att gå till skola och vara barn för några timmar per dag? Den svenska staaten (Langroudi) medvetet utsatte mina barn för ständig mentalt lidande för sin ego och behov av kontroll.

Den svenska staaten (Langroudi), utom rimlig tvivel, kan ej tillgodose barnets behov.

BK Artikel 18 §1konventionsstaterna skall säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet”.

Maj 2017 intygades, genom Chefsrådman Anders E Larsson, att Jag var mest lämpad att respektera barnens rätt till båda föräldrar, men ändå!

Citat; Anders E Larsson 2017.05.11 (bilaga.14)

ensam vårdnad för Isa möjligen skulle kunna bidra till att barnen får en kontakt med båda föräldrar medan en ensam vårdnad för den svenska staaten sannolikt kommer medföra att den nuvarande situationen består”.

Domarens agerande, trots erkännandet över insikten om min- och den svenska staaten (Langroudi) välvilja om barnens bästa var och Är brottslig.

BK Artikel 9 §3 ”Konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skilt från den ena föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna”.

Den svenska staaten (Langroudi) vägran till samarbete för ett personligt förhållande efter kidnappning av mina barn sedan 2016.09.14 för staatens (Langroudi) medvetna lögner är utan tvekan ett bevis på gravt samarbetssvårighet (Bilaga.15).

Det görs även gällande att den svenska staaten (Langroudi) är olämplig som vårdnadshavare då det finns onekliga bevis sedan 2016.09.14 att den svenska staaten (Langroudi) lider av svåra kommunikationssvårigheter (Bilaga.16).

BK Artikel 9 §4 ”Åtskiljande en stat tagit initiativet till frihetsberövande gentemot den ena av föräldrar skall ge föräldrarna, barnet väsentlig upplysning om den frånvarande familjemedlem”.

Tingsrätten bevittnar genom bilaga.16 det intill obefintliga information jag har fått om mina kidnappade tillika gisslantagna barn, men det viktigaste frågan är att vilka information mina barn har fått om mig!?

Den svenska staaten (Langroudi) bör redovisa för rätten att vad för information har staaten (Langroudi) angett mina barn om mig under dessa 4 åren!?

Den svenska staaten (Langroudi) vägran till kommunikation och samarbete för det som kallas för ”väsentlig upplysning, personligt förhållande, direkt kontakt” efter kidnappning av mina barn sedan 2016.09.14 är utan tvekan ett bevis på gravt kommunikations- samarbetssvårigheter.

Bevisligen behandlar den svenska staaten (Langroudi), barnen som hennes egendom, ett medel att tvinga fram sin vilja. Den svenska staaten (Langroudi)bevisligen utan samvetskval, fullkomligt känslokallt utövar sin vilja över barnen, behov av kontroll av barnen, som utan några som helst anledning skärmat av mina barn från mig, barnens tillhörigheter, barnens vänner barnen hade vuxit upp med och inte minst den invanda miljön.

Den svenska staaten (Langroudi) har sedan 2016.09.14 saboterat relationen mellan mig och mina barn grovt. Skrämmer mina barn än idag med grundlösa lögner (se Bilaga.17).

Aktiv sabotage av relationen mellan mig och mina barn sedan 2016.09.14.

Två kuratorers intyg till domstol december 2016 är inget annat än ytterligare bevis att:

 1. Barnen längtade att se mig.
 2. Barnen förhindrades att få se mig.
 3. Relationssabotage var pågående även då.
 4. Intygar att barnen repeterade mammas tidigare falska utsagor vid förhör hos andra institut (Bilaga.17)!

Det som framgår av kuratorernas intyg 2016.12.06 är den svenska staaten (Langroudi) egna ord i olika sammanhang vid möten med socialtjänsten i Enskede. Det i sig är ett tydligt bevis, utom rimlig tvivel på den svenska staaten (Langroudi) intention att sabotera relationen mellan mig och mina barn från dag ett, utan några som helst belägg för sina påstående. Intressant nog uttrycker barnen, i samma intyg, sin längtan att få se mig, men Kimiya och Kiyana förhindras att se sin far än idag.

Detta har aldrig varit förenligt med barnens bästa då, inte heller förenligt med barnkonventionen nu.

Bilaga.18          Den svenska staaten (Langroudi) egna berättelser hos Enskede-Årsta-Vantör BoU- mottagning (BBiC) daterad 8 augusti 2016 talar fullkomligt emot kuratorernas intyg som påstås barnen har sagt! ”… hon känner sig trygg hemma när barnen är där … aldrig framför barnen … aldrig framför barnen, repeteras gång på gång på gång aldrig framför barnen

Kom ihåg Bilaga.8 rådman Gustaf Lindstedt ”De misstankar om våld mot barnen som har kommit fram efter parternas separation saknar objektivt stöd. Utredningen talar dock för att Isa Musavi inte har använt aga som en uppfostringsmetod, vilket framgår särskilt i uttalanden från den skola där barnen tidigare gick”.

Omständigheter

BK Artikel 2 §2 ”Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av … bestraffning på grund av föräldrars, … uttryckta åsikter eller tro.

Bilaga.19          Dom MUFT11352-17 ”Isa Musavi har i närtid publicerad två böcker … Isa Musavi har även skickat mejl till … nyhetsredaktioner … mot bakgrund av detta … inte är lämpligt med ett umgänge mellan barnen och Isa Musavi … att Isa tar ett steg tillbaka … hittar ett mer konstruktiv sätt …” Det är inget annat än förtryck till tystnad genom gisslantagning av mina barn, författares barn.

Ironisk nog Saudi Arabien och Egypten kräver också från sina författare att ta ett steg tillbaka, fast de lämnar barnen i fred!

Detta i sig strider mot den svenska grundlagen och allt demokrati betyder i Sverige och nu är detta också ett tydligt brott ur barnkonventionens föreskrifter, därmed:

BK Artikel 11 §1Konventionsstaterna skall bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn”.

Sedan 2017.09.27 handlar det om en författare som har fått sina barn gisslan för skrivna facklitteraturer.

NU är det en författare som ska få sina barn fortsatt hållas gisslan för skrivna facklitteraturer eller släppas fri för alla framförda underlag, det faktum att alla förtal, ärekränkning, trakassering är avskrivna sedan 2016.10.20.

Som det framgår av alla bevis, det finns inga restriktioner mellan mig och mina barn sedan 2016.09.14 än facklitteraturerna och de brott den svenska rättsväsenden har gjort sig skyldig till mot mina barn och mig, därför är det viktigt att Tingsrätten respekterar BK i synnerhet Artikel 2 §2 och sluta straffa mina barn för de facklitteraturer jag har författat.

BK Artikel 2 §2                          ”Konventionsstaterna … säkerställa att barnet skyddas mot alla former av … bestraffning på grund av föräldrars, … uttryckta åsikter eller tro.

Förutom att domen är en skam för det svenska rättsväsenden, det är inte minst ett bevis att Jag har, hela tiden, varit oskyldig till alla grundlösa anklagelser- förtal, ärekränkning och religiös förföljelse utan att ens vara religiös!

Den svenska staaten (Langroudi) har till det Iranska ambassaden angett mig vara ateist (Bilaga.20)!

Bortom allt rimlig tvivel är mina gisslantagna barn olagligen frihetsberövad mot deras vilja sedan 2016.09.14 enligt gällande rätt i Sverige samt Sveriges internationella förpliktelser.

Bortom allt rimlig tvivel hölls mina barn gisslan för skrivna facklitteraturer, vars frihet hänger på pennans tystnad i Sverige! Som om vi vore i Saudi Arabien.

Den svenska staaten (Langroudi) har bortom allt rimlig tvivel gjort sig skyldig till kidnappning av mina barn för de lögner hon själv visste att de just var lögner.

Då alla förtal, ärekränkning, trakassering på grund av min etniska bakgrund efter alla konstens nyckfullhet mot muslimer lades ner i förundersökningsstadiet, ska utgångspunkten vara ensam vårdnad till mig för mina gisslantagna barn. Barnen måste befrias från en tyrannisk vårdnad och behov av kontroll samt statlig förföljelse och trakassering av en författare.

Vad Bilaga.6 och Bilaga.7 beskriver är det oerhörda brottet mina barn och jag utsattes för, för institutionaliserade hatet mot muslimer inom den svenska rättsväsendet. ”Polisen intygar att det inte finns några bevis daterad 2016.10.20”, enbart 36 dagar efter kidnappning av mina barn, trots dom om gemensam vårdnad, därmed:

 1. Brott mot brottsbalken 7 kap. §4.
  1. Frihetsberövad ”mot” barnens vilja 2016.09.14
 2. Polisen begått brott mot dom om gemensam vårdnad.
 3. Polisen begått brott som assisterade kidnappning av mina barn trotts egen erkännande.
 4. Polisen begått brott som assisterade byte av skolan.
 5. Polisen begått brott mot oskyldighetspersumtionen, RF. 2:23

Socialen intygar att ”dina barn är inte placerad … deras mamma … valt” 2017.02.17.

 1. Socialen begått brott mot dom om gemensam vårdnad.
 2. Socialen begått brott som assisterade kidnappning av mina barn trotts polisens och egna erkännande.
 3. Socialen begått brott som assisterade byte av skolan.
 4. Socialen begått brott mot oskyldighetspersumtionen, RF. 2:23

Jag vill än en gång påminna rätten om:

BK Artikel 16 §1. ”Inget barn får utsättas för god(ond)tyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv

BK Artikel 11 §1 ”Konventionsstaterna skall bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn”.

Bilaga.21          De punkter i BK som Sverige bryter för varje sekund gisslantagning av en författares barn pågår.

Bilaga.22          Den Iranska domstolens beslut om överlämnandet av barn till mig i ENLIGHET med barnkonventionens föreskrifter. Översätt själva.

Tingsrätten att skyldig att skyndsam fast med omsorg behandla målet så att den svenska staaten, genom dom, släpper fri gisslantagna barn för faderns skrivna facklitteraturer i all framtid.

Sverige bör som Iran respektera barnens bästa i linje med Förenta Nationernas barnkonvention.

Stockholm den 1 januari 2020

Seyed Isa Musavi

Bilagor 1 – 22

49 sidor

Bilaga.2 Är en USB-minne tejpad på en A-4 med beskrivning.

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!